Σκοπός

Σκοπός του «Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών» είναι η μεθοδική επιστημονική ανάλυση και μελέτη επίκαιρων θεμάτων της χρηματοοικονομικής και της οικονομικής των επιχειρήσεων για την υποστήριξη της προσπάθειας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων επίλυσης των προβλημάτων τους. Στο στόχο αυτό εντάσσεται η επιθυμία για συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής ώστε να δημιουργηθεί περιβάλλον κατάλληλο για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας.

Μεταξύ άλλων το ΕΠΕΦΑ στοχεύει:

  1. στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τον κανονισμό έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου.
  2. στην οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  3. σε κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ελληνικά και Αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του εργαστηρίου.
  4. σε συνεργασίες με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες, με σκοπό τη συμβολή στη μελέτη και στην ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σημαντικοί κλάδοι και η Ελληνική οικονομία.
  5. την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των εργαστηριακών και διδακτικών αναγκών του Τομέα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό χώρο του εργαστηρίου.
  6. την αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας στον Τομέα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και γενικότερα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
  7. την προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα Επενδύσεων, Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής.

BannerEPEFA300x250 NoSponsors